راوی میساتو, سر و دست شکسن نوازش می شود مدافع سکس لب ساحل سرسخت توسط تحریک گام به پدر

شخص سیری ناپذیر یک گربه مودار خوشمزه از شخص ساده و معصوم سکس لب ساحل ژاپنی در طول روز قبل از رسیدن به خانه می خورد جایی که او همچنان نوازش بدن نوازش کن او را با شور و شوق.